Informace k zápisu

Informace k zápisu

INFORMACE K ZÁPISU DÍTĚTE K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE pro školní rok 2024/2025

Zápis do 1. třídy proběhne prezenční formou v úterý 23.dubna 2024 od 13,30h – 17,00hod.
Případné změny budou zveřejněny podle aktuální situace.
K zápisu je nutné přinést:
– Rodný list dítěte
– Občanský průkaz jednoho z rodičů
– Vyplněnou žádost
– Rozhodnutí o odkladu v případě, že jde dítě k zápisu po odkladu

Poznámka: U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.
Zapisujeme děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018. Dále zapisujeme děti, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad školní docházky.
Pokud zápis vyřizuje v zastoupení jiná osoba, než zákonný zástupce dítěte (např. prarodiče), je nezbytné, aby doložila úředně či soudně ověřené své oprávnění dítě zastupovat.

Formulář žádosti o přijetí k PŠD (ke stažení ZDE), žádost o odklad je ke stažení ZDE. Přílohou žádosti o odklad PŠD musí být:
1. Doporučení PPP nebo SPC,
2. Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Další informace k organizaci zápisu:
1. Každému dítěti bude přiděleno registračního čísla – žádost o přijetí k PŠD i žádost o odklad PŠD.
2. V souladu s §36odst. 3) zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je zákonným zástupcům dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k PŠD. Tuto možnost mají rodiče v ředitelně školy (po telefonické domluvě na čísle 775582820).
3. Zveřejnění seznamu přijatých dětí k PŠD bude uvedeno na webových stránkách školy a na úřední desce školy pod registračním číslem žádosti nejpozději 6. 5. 2024. Tímto zveřejněním se rozhodnutí považují za oznámená.
4. Rozhodnutí o odkladu PŠD rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou na adresu pro doručování uvedenou v žádosti.

Škola připravuje elektronický předzápis s rezervací termínu zápisu, který bude zveřejněn na webu školy 1.4.2024. Pro hladký průběh zápisu se zaregistrujte na předzápis a vyberte termín k osobní účasti ve škole.

Stanovená kritéria:
1. Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu v Jinočanech (§36 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb.)
Pokud kapacita první třídy nebude naplněna těmito dětmi, budou přijímány další děti podle těchto kritérií:
2. Do ZŠ se dále přijímají děti, které nemají místo trvalého pobytu v Jinočanech, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Jinočany, příspěvková organizace

Obsah formální části zápisu
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v §37, odst.2, kterými jsou:
– Jméno a příjmení žadatele (dítěte)
– Datum narození
– Místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování
– Označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní ZŠ)

S ohledem na zákonné zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem, či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:
– Jméno a příjmení tohoto zástupce
– Místo trvalého pobytu zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
– Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Školní zralost dítěte je posuzována pedagogem školy při motivačním rozhovoru, ve kterém dá zákonný zástupce dítěte souhlas v den konání zápisu. Školní připravenost dítěte se orientačně posuzuje ve vztahu k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí RVP pro PV, škola nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje ve všech vzdělávacích oblastech, ale volí ty schopnosti a dovednosti, které lze při zápisu orientačně posoudit.
Vyučovacím jazykem na naší škole je český jazyk.

Pro školní rok 2024/2025 budeme otvírat dvě první třídy. V případě, že počet žádostí po uplatnění uvedených kritérií bude převyšovat počet dětí, které je možné přijmout, bude u těchto dětí přistoupeno k nediskriminujícímu způsobu výběru formou losování.

Jakékoliv další dotazy k přijímání dětí k povinné školní docházce zasílejte na email: sreplova@skolajinocany.cz

Jaké znalosti má mít prvňáček?

V Jinočanech dne 4.3.2024
Mgr. Iva Šreplová, řed. školy