Projekty

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
realizace investice národního plánu obnovy – komponenta 3.1

V rámci Investice Č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi

Učení pro všechny – spolufinancováno Evropskou unií

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I na podporu zjednodušených projektů šablon pro mateřské, základní a základní umělecké školy, školská zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družiny, školní kluby a střediska volného času) a pro pedagogicko-psychologické poradny.

Šablony OP JAK navazují na úspěšnou realizaci Šablon I., II. a III. z OP VVV a pokračují tak v celostní podpoře českého vzdělávacího systému.

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát MŠMT k realizaci doučování:

PDF

Národní plán obnovy pro školy:

PDF

Recyklohraní

Školní Recyklační program Recyklohraní vznikl v září roku 2008 se záměrem podpořit environmentální výchovu na základních a středních školách v České republice. Cílem projektu je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Nad projektem převzalo záštitu MŠMT České republiky a je spolufinancován zakládajícími společnostmi, které se v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci.

Co je recyklohraní?

PDF

První číslo časopisu Recykločan

PDF

Spolupráce malých a malotřídních škol ke zvýšení rozmanitosti v jejich pedagogické práci

Na naší škole se 1.9. 2013 spustil projekt s názvem:
„Spolupráce malých a malotřídních škol ke zvýšení rozmanitosti jejich pedagogické práci“

Projekt financuje: Evropský sociální fond,MŠMT, OP vzdělávání pro konkurenceschopnost a Investice do rozvoje vzdělávání.
pod číslem CZ.1.07/1.1.32/02.0092

Zapojené školy: ZŠ Jinočany, ZŠ Chrášťany, ZŠ Tachlovice, ZŠ Tursko

Cílem projektu je spolupráce všech zúčastněných škol, předávání zkušeností v oblastech výtvarné výchovy, tělesné výchovy, hudební výchovy a čtenářské gramotnosti. Projektu ze zúčastní všichni žáci základních škol formou dílen, které budou probíhat na uvedených školách.

V naší škole bude probíhat výtvarná výchova – keramické dílny.

Metodika- využití keramiky ve výuce
http://www.zstursko.cz/ps.htm

Veselé učení – spolufinancováno Evropskou unií

Máme za sebou Šablony l a před sebou Šablony ll.
Je zde opět příležitost naši školu posunout o skok dopředu. EU šablony ll přinášejí možnost:

– osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů
– sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
– čtenářský a badatelský klub
– doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

– školení vychovatelů ŠD v oblasti matematické, čtenářské gramotnosti
– polytechnické vzdělávání
– speciální pedagog
– komunikace v cizím jazyce

Veselé učení 2

EU peníze školám

Základní škola Jinočany se zapojila do projektu EU peníze školám, který je realizován v rámci operačního programu “Vzdělávání pro konkurenceschopnost” (OPVK 1.4.).

Cílem projektu je zkvalitnění a zefektivnění výuky metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a využíváním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce a zvýšení efektivity práce se žáky prostřednictvím dělení hodin.

Do projektu jsou zapojeni všichni učitelé ZŠ Jinočany a samotná realizace bude probíhat po dobu dvou let.

Projekt je rozčleněn do tří základních oblastí:
– podpora materiálně-technického vybavení
– podpora vzdělávání učitelů (techniky a metody práce s cílem zkvalitnit výstupy)
– individualizace výuky (péče o žáka – talentovaní žáci, žáci s obtížemi…)

Naše škola se zaměřila na tyto základní oblasti: čtenářská gramotnost, ICT a přírodovědná oblast.

Z dotace bylo pořízeno vybavení počítačové učebny, interaktivní tabule a další pomůcky pro zkvalitnění výuky ve škole.

Školní mléko a ovoce do škol

Dlouhodobě jsme zapojeni do projektů “Školní mléko” a “Ovoce do škol”, čímž se snažíme přispět ke zdravé výživě dětí.