Školní poradenské pracoviště při Základní škole Jinočany

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb.

ŠPP bylo ustanoveno 1.9.2016 s cílem prohloubit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči, školskými poradenskými zařízeními a základními školami z oblasti Prahy – západ (Chrášťany, Tachlovice, Rudná, Ořech). ŠPP na ZŠ Jinočany je tvořeno výchovným poradcem a metodikem prevence, kteří úzce spolupracují s třídními učiteli a ostatními pedagogy, jakož i poradenskými zařízeními aj.

Program poradenských služeb:

Poradenské služby jsou zaměřené na:

 • Prevenci školní neúspěšnosti, průběžnou péči o žáky s neprospěchem
 • Primární prevenci sociálně patologických jevů (práce s třídními kolektivy, agresivita, šikana)
 • Výchovné a kariérové poradenství
 • Zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci těchto dětí
 • Vytvoření systému včasného odhalování problémových projevů chování žáků ve škole
 • Péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků
 • Metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků ve výuce
 • Osvětovou činnost pro rodiče

Služby ŠPP zabezpečují:

Mgr. Zuzana Bobeková – školní psycholožka

Kontakt: bobekova@masjihozapad.cz
Konzultační hodiny: 1. a 3. úterý v měsíci

 • Práce s třídními kolektivy
 • Adaptační kurzy
 • Výchovné a výukové problémy
 • Preventivní programy
 • Sociální klima ve třídě

Mgr. Milena Koreňová – výchovná a kariérní poradkyně

Kontakty: 775 582 821, korenova@skolajinocany.cz
Konzultační hodiny: pondělí 14:00 – 16:00 h + po domluvě

 • Evidence a sledování žáků s poruchami učení a chování, spolupráce s TU
 • Práce s nadanými žáky, spolupráce na vypracování IVP
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • Karierní poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací cestě žáků
 • Zajišťuje agendu spojenou s přijímacím řízením žáků na víceletá gymnázia

Mgr. Tatiana Vičanová- metodička prevence

Kontakty: 775 582 822, vicanova@skolajinocany.cz
Konzultační hodiny: středa 15,00 – 16,00 h + po domluvě

 • Vypracovává a kontroluje realizaci minimálního preventivního programu (MPP) na škole
 • Prevence sociálně patologických jevů na škole (šikana, sociálně nežádoucí chování, násilí, vandalismus, …)
 • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence i jednotliví odborníci)
 • Návrh řešení a opatření u žáků s problémovým chováním – spolupráce s rodiči, učiteli, institucemi
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů
 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy

Kde hledat pomoc při řešení školních problémů

Co mohou dělat rodiče

Rodiče mají největší šanci přispět k řešení školních problémů malých dětí. Je dobré navázat vztah s učitelem – nechovat se k němu ani “podlézavě”, ani přezíravě, nepřistupovat k němu s předsudky, ale hlavně komunikovat. Pokud se problémy netýkají přímo vztahu s třídním učitelem, je vhodné řešit situaci nejprve s ním.

Rodiče starších dětí by si měli uvědomit jediné – škola není středobod světa ani rodinného života. Děti by se měly rozvíjet všemi směry, známky nejsou základ rodinného štěstí. Hlavní je, aby děti byly spokojené, a až dospějí, aby se o sebe uměly adekvátně postarat. Rodiče by neměli do štěstí dětí promítat svá přání, měli by sledovat, co dítě baví, co je mu blízké, a to podpořit.

Co může dělat škola či učitel

Hlavně nepodceňovat problémy dětí, řešit je i tehdy, když mají kořeny jinde než ve škole. Učitel má šanci první si všimnout, že se děje něco podezřelého či negativního, může odhalit už náznaky šikany, má moc pracovat s celou třídou. A jak jinak než: s dětmi a jejich rodiči především mluvit!