Informace k zápisu

Informace k zápisu

INFORMACE K ZÁPISU DÍTĚTE K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE pro školní rok 2023/2024

Zápis do 1. třídy proběhne prezenční formou v úterý 25.dubna 2023 od 13,30h – 17,00hod.
Případné změny budou zveřejněny podle aktuální situace.
K zápisu je nutné přinést:
– Rodný list dítěte
– Občanský průkaz jednoho z rodičů
– Vyplněnou žádost
– Rozhodnutí o odkladu v případě, že jde dítě k zápisu po odkladu

Poznámka: U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.
Zapisujeme děti narozené od 1.9.2016 do 31.8.2017. Dále zapisujeme děti, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad školní docházky.
Pokud zápis vyřizuje v zastoupení jiná osoba, než zákonný zástupce dítěte (např. prarodiče), je nezbytné, aby doložila úředně či soudně ověřené své oprávnění dítě zastupovat.

Formulář žádosti o přijetí k PŠD (ke stažení ZDE), žádost o odklad je ke stažení ZDE. Přílohou žádosti o odklad PŠD musí být:
1. Doporučení PPP nebo SPC,
2. Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Další informace k organizaci zápisu:
1. Každému dítěti bude přiděleno registračního čísla – žádost o přijetí k PŠD i žádost o odklad PŠD.
2. V souladu s §36odst. 3) zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je zákonným zástupcům dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k PŠD. Tuto možnost mají rodiče v ředitelně školy (po telefonické domluvě na čísle 775582820).
3. Zveřejnění seznamu přijatých dětí k PŠD bude uvedeno na webových stránkách školy a na úřední desce školy pod registračním číslem žádosti nejpozději 1. 5. 2023. Tímto zveřejněním se rozhodnutí považují za oznámená.
4. Rozhodnutí o odkladu PŠD rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou na adresu pro doručování uvedenou v žádosti.

Škola připravuje elektronický předzápis s rezervací termínu zápisu, který bude zveřejněn na webu školy 1.4.2023. Pro hladký průběh zápisu se zaregistrujte na předzápis a vyberte termín k osobní účasti ve škole.

Stanovená kritéria:
1. Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu v Jinočanech (§36 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb.)
Pokud kapacita první třídy nebude naplněna těmito dětmi, budou přijímány další děti podle těchto kritérií:
2. Do ZŠ se dále přijímají děti, které nemají místo trvalého pobytu v Jinočanech, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Jinočany, příspěvková organizace

Pro školní rok 2023/2024 budeme otvírat dvě první třídy. V případě, že počet žádostí po uplatnění uvedených kritérií bude převyšovat počet dětí, které je možné přijmout, bude u těchto dětí přistoupeno k nediskriminujícímu způsobu výběru formou losování.

Jakékoliv další dotazy k přijímání dětí k povinné školní docházce zasílejte na email: sreplova@skolajinocany.cz

Jaké znalosti má mít prvňáček?

V Jinočanech dne 5.3.2023
Mgr. Iva Šreplová, řed. školy