AKTUALIZOVÁNO: Zápis do 1. třídy – 2020

AKTUALIZOVÁNO: Zápis do 1. třídy – 2020

PDFZápisní list do 1. ročníku – dotazník pro rodiče
PDFŽádost o přijetí
PDFŽádost o odklad

 

INFORMACE K ZÁPISU DÍTĚTE K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE pro školní rok 2020/2021

(věnujte, prosím, informacím zvýšenou pozornost, jde o mimořádná opatření)

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 budou zápisy k povinné školní docházce (PŠD) pro školní rok 2020/2021 organizovány bez přítomnosti dětí ve škole.

Zároveň důsledně upřednostňujeme podávání žádosti s přílohami v elektronické podobě nebo poštou, bez přítomnosti rodičů (zákonných zástupců) ve škole.

Žádost o přijetí k povinné školní docházce přijímá ZŠ Jinočany v období 1. 4. – 23. 4. 2020, a to následujícími způsoby:

 1. Do datové schránky školy – grxmd7v
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na adresu: info@skolajinocany.cz
 3. poštou na adresu: Základní škola Jinočany, Pražská 54, 252 25 Jinočany
 4. ve výjimečných případech osobním podáním ve dnech 1.4. – 23.4.2020, výhradně po domluvě na tel. č. 775582821 (ve dnech zápisu,  v době od 9 do 12 hodin) nebo emailu sreplova@skolajinocany.cz (musí být zajištěno, aby nedošlo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy).

Pokud by bylo podání učiněno jiným způsobem, než je uvedeno výše (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů, jinak je žádost neplatná.

Pokud zápis vyřizuje v zastoupení jiná osoba, než zákonný zástupce dítěte (např. prarodiče), je nezbytné, aby doložila úředně či soudně ověřené své oprávnění dítě zastupovat.

Formulář žádosti o přijetí k PŠD i žádosti o odklad je ke stažení na webových stránkách školy. Přílohou žádosti o přijetí musí být kopie rodného listu dítěte. Přílohou žádosti o odklad PŠD musí být: 1. Doporučení PPP nebo SPC, 2. Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 Další informace k organizaci zápisu:

 1. Přidělením registračního čísla žádosti o přijetí k PŠD i žádosti o odklad PŠD bude oznámeno zákonnému zástupci SMS zprávou na jeho uvedené tel. číslo v žádosti nebo na uvedený email. Barevně vyznačte požadovanou možnost zaslání RgČ.
 2. V souladu s §36odst. 3) zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je zákonným zástupcům dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k PŠD. Tuto možnost mají rodiče dne 27. 4. 2020 v ředitelně školy (po telefonické domluvě na čísle 775582820).
 3. Zveřejnění seznamu přijatých dětí k PŠD bude uvedeno na webových stránkách školy a na úřední desce školy pod registračním číslem žádosti nejpozději 5. 5. 2020. Tímto zveřejněním se rozhodnutí považují za oznámená.
 4. Rozhodnutí o odkladu PŠD rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou na adresu pro doručování uvedenou v žádosti.

Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. Dále zapisujeme děti, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad školní docházky.

Stanovená kritéria:

 1. Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu v Jinočanech (§36 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb.)
 2. Do ZŠ se dále přijímají děti, které nemají místo trvalého pobytu v Jinočanech, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Jinočany, příspěvková organizace
 3. Do ZŠ se přijímají děti, které mají místo trvalého pobytu v jiné obci

Pro školní rok 2020/2021 přijímáme 30 dětí k PŠD. V případě, že počet žádostí po uplatnění uvedených kritérií bude převyšovat počet dětí, které je možné přijmout, bude u těchto dětí přistoupeno k nediskriminujícímu způsobu výběru formou losování.

Jakékoliv další dotazy k přijímání dětí k povinné školní docházce zasílejte na email: sreplova@skolajinocany.cz

Pokud to epidemiologická situace umožní, uspořádá škola setkání přijatých dětí a jejich rodičů s učiteli a seznámení se školou v průběhu června 2020. Informace budou včas zveřejněny na webových stránkách školy.

V Jinočanech dne 27.3.2020

Mgr. Iva Šreplová, řed. školy