Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2022/23

Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2022/23

Přihlášky
Žáci obdrží přihlášky spolu s pololetním vysvědčením.

Termíny
Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

1. termín2. termín
Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:úterý 12. dubnastředa 13. dubna
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:úterý 19. dubnastředa 20. dubna
JZ v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory:úterý 10. květnastředa 11. května

 

Zápisový lístek
Uchazeči o studium na SŠ obdrží zápisový lístek (ZL) na naší škole:

 • žáci 9. ročníku:
  • těm, kteří k 31. 1. 2022 dovršili věku 15 let, předá třídní učitel zároveň s pololetním vysvědčením
  • ostatním převezme ZL zákonný zástupce u třídního učitele
 • žáci 5. a 7. ročníku:
  • nejlépe po vyrozumění o přijetí ke studiu si ZL převezme zákonný zástupce u Mgr. Ivy Šreplové, ředitelky školy
  • lze vydat i v zákonné lhůtě, tj. do 15. 3., tamtéž

Uplatnění zápisového lístku:

 • do 10 pracovních dnů od vyrozumění o přijetí (= zveřejnění výsledků přijímacího řízení)
 • ZL lze uplatnit pouze jednou
 • nedojde-li k odevzdání ZL ve stanovené lhůtě, zaniká možnost vzdělávat se na příslušné SŠ
 • v případě kladného rozhodnutí v odvolacím řízení je možno ZL vyzvednout a uplatnit na příslušné škole podruhé (= autoremedura)

Důležité odkazy
http://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani
www.msmt.cz
https://www.msmt.cz/file/54361/