Pokyny k návratu do školy od 30.11. – 4.12.

Pokyny k návratu do školy od 30.11. – 4.12.

Vážení rodiče, žáci,
od 30.11. 2020 probíhá výuka na celém 1. stupni podle platného rozvrhu. Prezenčně se vzdělává 7. třída (mírné úpravy v rozvrhu) a distančně 6. a 8. třída podle upraveného rozvrhu v DISCORDU – prosíme o seznámení.

Příchod ke škole a čas srazu:

 • Hlavní vchod u šaten – 1.B, a 2. třídy – 7,40h, 3. třídy – 7,50h.
 • Zadní vchod do školy – u rampy do výdejny ŠJ – 1.A – 7,40h.
 • Vchod z Baarovy ulice – 4. třída – 7,50h.
 • Zahrada u staré školy v Pražské ulici – 5. – 7,40h a 7. třída – 7,50h.
 • 30.11. 2020 budou vchody pro třídy označeny, po shromáždění budou žáci určeným pedagogem odvedeni do svých tříd.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

1. Vstup do budovy školy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům – v roušce, respirátoru.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky a igelitovou tašku na uložení přezůvek.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická a bezpečnostní pravidla.

2. Ve třídě

 • V každé třídě se bude často větrat, učebny budou pravidelně dezinfikovány (prosíme o odpovídající oblečení pro děti).
 • Po celou dobu výuky nosí žáci i pedagogové roušky nebo respirátory.
 • Svačit budou žáci ve svých učebnách.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. Rodiče žáka omlouvají mailem nebo telefonem.

3. V budově školy

 • Přesuny žáků a ostatních osob v areálu školy organizují zaměstnanci školy dle pokynu ŘŠ.
 • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, jednorázovými papírovými ručníky.
 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
 • Prostory školy jsou pravidelně větrány a důkladně dezinfikovány.
 • Odpadkové koše jsou kontrolovány průběžně a vyprazdňovány minimálně jednou denně.

4. Vzdělávací aktivity žáků

 • Provozní doba školy: 6,45 – 17,00h.
 • Výuka probíhá v homogenních třídních skupinách.
 • Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.
 • Ranní družina je poskytována – do jedné skupiny ve ŠD lze zařadit žáky jednoho ročníku.
 • Výuka tělesné výchovy a zpěvu v běžné podobě není možná.
 • Rozvrh hodin pro 2. stupeň mírně upraven.

5. Pravidla pro poskytování školního stravování

 • Všichni žáci, kteří se vrátí do školy, mají automaticky přihlášený oběd.
 • Pokrmy včetně příborů bude vydávat personál.
 • V jídelně se nebudou potkávat žáci z různých třídních skupin. Bude sestaven režim střídání tříd v jídelně.
 • Budou dodržovány rozestupy mezi žáky – 2 m (nejméně 1,5 m), nejvýše 4 osoby u jednoho stolu.
 • Při příchodu do jídelny musí mít žáci roušku a s sebou sáček na odložení roušky.
 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce nebo použije dezinfekci na ruce.
 • Během oběda žáci dodržují pravidla při stravování. Všichni žáci odchází společně s pedagogem do své třídy nebo šatny. Budou dodržována zvýšená hygienická opatření.
 • Platba za stravování probíhá stejným způsobem, který platil před uzavřením škol.

Vážení rodiče,
děkuji Vám za pochopení a spolupráci při přípravě nástupu Vašich dětí do školy.

Kolektiv ZŠ