Manuál pro výuku od 25. 5. 2020

Manuál pro výuku od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

od 25. května 2020 mají možnost žáci I. stupně účastnit se vzdělávacích aktivit ve škole.

Docházka do školy není povinná, záleží na rozhodnutí zákonného zástupce. Při obnovení provozu v omezeném režimu, budeme vycházet z metodiky vydané MŠMT dne 30.4.2020 ,.,Ochrana zdraví a provoz v základních školách v období do konce školního roku 2019/2020.´´

Před otevřením školy 25.5.2020 bude zajištěn důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných prostor. Zvýšená pozornost bude v době provozu školy věnována dezinfekci školních lavic, stolů a dalších povrchů a všech používaných prostor.

 1. Cesta do školy a ze školy
 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen ,,rouška´´)
 • Dodržení odstupů 2m
 1. Příchod ke škole a pohyb před školou
 • Hlavní vchod u šaten – 1. a 2. třídy
 • Vchod z Baarovy ulice – 3. třída
 • Zahrada u staré školy v Pražské ulici – 4. a 5. třída
 • V první den otevření školy 25.5. 2020 bude u daných míst tabulka, kde se mají jednotlivé skupiny shromáždit a následně budou určeným pedagogem odvedeny do tříd. Bez dodání ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ nebude dítě přijato.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 1. Odchod ze školy
 • Žáci odchází ze školy dveřmi, kterými do školy vcházeli. Pokud žák odchází s doprovodem, bude odcházet z učebny sám příslušným vchodem, a to po telefonické domluvě, osoba, která žáka vyzvedává, čeká na něho u vchodu.
 1. Vstup do budovy školy
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům – v roušce, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky a igelitovou tašku na uložení přezůvek. Do skříňky v šatně nebude možné věci ukládat.
 • Při vstupu do budovy školy si žáci vydezinfikují ruce připravenou dezinfekcí a pod dohledem pedagoga pokračují do třídy.
 • Žáci se mimo třídu pohybují pouze podle pokynů vyučujícího.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická a bezpečnostní pravidla, jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení ze skupiny.

 

 

 1. Ve třídě
 • Obuv a svrchní oblečení si žáci odloží na určené místo.
 • Neprodleně poté si žáci umyjí ruce, použijí jednorázové ručníky a dezinfekci na ruce.
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15.
 • Každý žák sedí v lavici sám, ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od spolužáků.
 • O používání roušky ve třídě rozhoduje vyučující na začátku vzdělávací aktivity.
 • Žáci si po každém bloku vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo mýdlem umyjí ruce ve své třídě.
 • V každé třídě se bude často větrat, učebny budou pravidelně dezinfikovány.
 • Svačit budou žáci ve svých učebnách.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka. Rodiče žáka omlouvají mailem nebo telefonem nejpozději do tří dnů.
 1. V budově školy
 • Přesuny žáků a ostatních osob v areálu školy organizují zaměstnanci školy dle pokynu ŘŠ.
 • Při přesunech jsou dodržovány odstupy 2 metry (nejméně 1,5 m).
 • Ve společných a venkovních prostorách se skupiny střídají dle stanoveného harmonogramu, před opuštěním třídy si všichni nasadí roušku.
 • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, jednorázovými papírovými ručníky.
 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
 • Prostory školy jsou pravidelně větrány a důkladně dezinfikovány.
 • Odpadkové koše jsou kontrolovány průběžně a vyprazdňovány minimálně jednou denně.
 1. Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně
 • Provozní doba školy: 8,00 – 16,00h.
 • Žáci budou zařazeni do skupin z jedné třídy, ročníku, složení skupiny je po celou dobu neměnné
 • Žáci budou dodržovat zasedací pořádek – jeden žák v lavici, zasedací pořádek určí třídní učitel, je neměnný
 • Neplatí dosavadní rozvrh hodin, výuka probíhá v blocích, výuka probíhá zejména se zaměřením na profilové předměty, žáci nenosí školní pomůcky a učebnice každý den do školy (nechávají si je ve škole)
 • Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.
 • Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části, která je poskytována zdarma, je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci (učitelé, vychovatelé, asistentky pedagoga).
 • Ranní družina není poskytována. Dohled nad žáky před zahájením ranní vzdělávací aktivity vykonává pedagog.
 • Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná (zařazují se pohybové chvilky, protažení, relaxace, pobyt venku v areálu školy).
 • Aktivity mimo areál školy nejsou možné.
 1. Pravidla pro poskytování školního stravování
 • Dle našich podmínek budou zajištěny teplé obědy.
 • Přesný rozpis výdeje oběda skupinám žáků bude sestaven po přihlášení žáků.
 • Pokrmy včetně příborů bude vydávat personál.
 • V jídelně se nebudou potkávat žáci z různých skupin. Bude sestaven režim střídání skupin v jídelně.
 • Budou dodržovány rozestupy mezi žáky – 2 m (nejméně 1,5 m).
 • Při příchodu skupiny do jídelny musí mít žáci roušku a s sebou sáček na odložení roušky, kterou do sáčku odloží těsně před vlastní konzumací pokrmu. Sáček ponechají odložený na stole.
 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce nebo použije dezinfekci na ruce.
 • Během oběda žáci dodržují pravidla při stravování, po konzumaci ponechají tác s nádobím na stole, odnese ho pracovnice ŠJ na odkládací vozík. Všichni žáci společně s pedagogem odchází do své třídy. Budou dodržována zvýšená hygienická opatření.
 • Platba za stravování probíhá stejným způsobem, který platil před uzavřením škol.

 

Vážení rodiče,

děkuji Vám za pochopení a spolupráci při přípravě nástupu Vašich dětí do školy.