INFORMACE K ZÁPISU

INFORMACE K ZÁPISU

INFORMACE K ZÁPISU DÍTĚTE K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE pro školní rok 2021/2022
(věnujte, prosím, informacím zvýšenou pozornost, jde o mimořádná opatření)

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 bude zápis k povinné školní docházce (PŠD) pro školní rok 2021/2022 organizován bez přítomnosti dětí ve škole.

Zároveň důsledně upřednostňujeme podávání žádosti s přílohami v elektronické podobě nebo poštou, bez přítomnosti rodičů (zákonných zástupců) ve škole.

Žádost o přijetí k povinné školní docházce přijímá ZŠ Jinočany v období 6. 4. – 22. 4. 2021 (prosím, neposílejte dříve), a to následujícími způsoby:

 1. Do datové schránky školy – grxmd7v
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na adresu: info@skolajinocany.cz
 3. poštou na adresu: Základní škola Jinočany, Pražská 54, 252 25 Jinočany
 4. ve výjimečných případech osobním podáním ve dnech 6. 4. – 22.4. 2021, výhradně po domluvě na tel. č. 775582821 (ve dnech zápisu v době od 9 do 12 hodin) nebo emailu sreplova@skolajinocany.cz (musí být zajištěno, aby nedošlo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy)

Pokud by bylo podání učiněno jiným způsobem, než je uvedeno výše (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů, jinak je žádost neplatná.

Pokud zápis vyřizuje v zastoupení jiná osoba, než zákonný zástupce dítěte (např. prarodiče), je nezbytné, aby doložila úředně či soudně ověřené své oprávnění dítě zastupovat.

Formulář žádosti o přijetí k PŠD i žádosti o odklad je ke stažení zde.

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání:

Žádost o odklad školní docházky:

Přílohou žádosti o přijetí musí být kopie rodného listu dítěte.
Přílohou žádosti o odklad PŠD musí být:
1. Doporučení PPP nebo SPC
2. Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Další informace k organizaci zápisu:

 • Přidělením registračního čísla žádosti o přijetí k PŠD i žádosti o odklad PŠD bude oznámeno zákonnému zástupci SMS zprávou na jeho uvedené tel. číslo v žádosti nebo na uvedený email.
 • V souladu s §36odst. 3) zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je zákonným zástupcům dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k PŠD. Tuto možnost mají rodiče dne 23. 4. 2021 v ředitelně školy (po telefonické domluvě na čísle 775582820).
 • Zveřejnění seznamu přijatých dětí k PŠD bude uvedeno na webových stránkách školy a na úřední desce školy pod registračním číslem žádosti nejpozději 5. 5. 2021. Tímto zveřejněním se rozhodnutí považují za oznámená.
 • Rozhodnutí o odkladu PŠD rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou na adresu pro doručování uvedenou v žádosti.

Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Dále zapisujeme děti, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad školní docházky.

Stanovená kritéria:

 1. Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu v Jinočanech (§36 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb.)
 2. Do ZŠ se dále přijímají děti, které nemají místo trvalého pobytu v Jinočanech, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Jinočany, příspěvková organizace
 3. Do ZŠ se přijímají děti, které mají místo trvalého pobytu v jiné obci

Pro školní rok 2021/2022 budeme otvírat jednu první třídu – přijímáme 30 dětí k PŠD. V případě, že počet žádostí po uplatnění uvedených kritérií bude převyšovat počet dětí, které je možné přijmout, bude u těchto dětí přistoupeno k nediskriminujícímu způsobu výběru formou losování.

Jakékoliv další dotazy k přijímání dětí k povinné školní docházce zasílejte na email: sreplova@skolajinocany.cz

Pro zájemce budeme organizovat dne 22.4. 2021 od 14,00 – 17,00hod. zápis online, kdy se jedná o dobrovolnou možnost popovídání si –  cca 10 min s paní učitelkou naší školy (více bude zveřejněno 6.4.2021 na stránkách školy).

Pokud to epidemiologická situace umožní, uspořádá škola setkání přijatých dětí a jejich rodičů s učiteli a seznámení se školou v průběhu června 2021. Informace budou včas zveřejněny na webových stránkách školy.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku:

V Jinočanech dne 20.3.2021                                                  Mgr. Iva Šreplová, řed. školy