Základní škola Jinočany


Přejdi na obsah

Školní poradenské pracoviště při ZŠ Jinočany

Ostatní

Školní poradenské pracoviště při Základní škole Jinočany


Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb.
ŠPP bylo ustanoveno 1.9.2016 s cílem prohloubit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči, školskými poradenskými zařízeními a základními školami z oblasti Prahy - západ (Chrášťany, Tachlovice, Rudná, Ořech). ŠPP na ZŠ Jinočany je tvořeno výchovným poradcem a metodikem prevence, kteří úzce spolupracují s třídními učiteli a ostatními pedagogy, jakož i poradenskými zařízeními aj.

Poradenské služby jsou zaměřené na:

Prevenci školní neúspěšnosti, průběžnou péči o žáky s neprospěchem
Primární prevenci sociálně patologických jevů (práce s třídními kolektivy, agresivita, šikana)
Výchovné a kariérové poradenství
Zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci těchto dětí
Vytvoření systému včasného odhalování problémových projevů chování žáků ve škole
Péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků
Metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků ve výuce
Osvětovou činnost pro rodiče

Služby ŠPP zabezpečují:

Mgr. Iva Šreplová - výchovná a kariérní poradkyně

- Evidence a sledování žáků s poruchami učení a chování, spolupráce s TU
- Práce s nadanými žáky, spolupráce na vypracování IVP
- Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
- Karierní poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací cestě žáků
- zajišťuje agendu spojenou s přijímacím řízením žáků na víceletá gymnázia

Kontakty: email: sreplova@skolajinocany.cz
Tel: 775582820
Konzultační hodiny: středa 15,00 - 16,00 + po domluvě

Mgr. Tatiana Vičanová- metodička prevence

- vypracovává a kontroluje realizaci minimálního preventivního programu (MPP) na škole
- prevence sociálně patologických jevů na škole (šikana, sociálně nežádoucí chování, násilí, vandalismus, …)
- vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence i jednotliví odborníci)
- návrh řešení a opatření u žáků s problémovým chováním - spolupráce s rodiči, učiteli, institucemi
- spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů
- zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy

Kontakty: email: vicanova@skolajinocany.cz
Tel: 7755828212
Konzultační hodiny: středa 16,00 – 17,00 h + po domluvě


Kde hledat pomoc při řešení školních problémů

Co mohou dělat rodiče

Rodiče mají největší šanci přispět k řešení školních problémů malých dětí. Je dobré navázat vztah s učitelem - nechovat se k němu ani ,,podlézavě´´, ani přezíravě, nepřistupovat k němu s předsudky, ale hlavně komunikovat. Pokud se problémy netýkají přímo vztahu s třídním učitelem, je vhodné řešit situaci nejprve s ním.
Rodiče starších dětí by si měli uvědomit jediné - škola není středobod světa ani rodinného života. Děti by se měly rozvíjet všemi směry, známky nejsou základ rodinného štěstí. Hlavní je, aby děti byly spokojené, a až dospějí, aby se o sebe uměly adekvátně postarat. Rodiče by neměli do štěstí dětí promítat svá přání, měli by sledovat, co dítě baví, co je mu blízké, a to podpořit.

Co může dělat škola či učitel
Hlavně nepodceňovat problémy dětí, řešit je i tehdy, když mají kořeny jinde než ve škole. Učitel má šanci první si všimnout, že se děje něco podezřelého či negativního, může odhalit už náznaky šikany, má moc pracovat s celou třídou. A jak jinak než: s dětmi a jejich rodiči především mluvit!V Jinočanech dne 1.9.2019


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku